ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.vezesscamarot.hu webáruház böngészésével és igénybe vételével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www. vezesscamarot.hu weboldal használatára és elérhető szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatást.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

1.        Üzemeltetői adatok

2.        Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.        Rendelési információk

3.1.        Rendelés menete

3.2.        Adatbeviteli hibák javítása

3.3.        A megrendelések feldolgozása

3.4.        Termékek vételára

3.5.        Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

3.6.        Fizetési módok

4.        Panaszkezelés

5.        Elállás joga

6.        Felelősség

7.        Szerzői jogok

8.        TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

 1. Üzemeltetői adatok

Név: Szabó József ev.

Székhely: 8200 Veszprém, Csermák Antal utca 6/A 2/2

Adószám: 69629813-1-39

Elektronikus elérhetőség: info@vezesscamarot.hu

Telefonos elérhetőség: + 36 (70) 204-7113

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek és minden gondosság ellenére lehetnek tartalmi eltérések is a szövegben melyért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben az üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. Rendelési információk

 1. Rendelés menete

1) A vásárlási felületen válassza ki, hogy melyik termékből hány darabot szeretne rendelni.

2) Fizetés módja: A megjelenő felületen válassza ki a legmegfelelőbb fizetési módot.

3) Rendelés véglegesítése: Amennyiben Ön a megrendelés leadását követően változtatni szeretne a rendelésen (pl. termékeket hozzáadni, esetleg törölni, számlázási címet, fizetési módot módosítani), erre lehetőség kizárólag írásban a info@vezesscamarot.hu e-mail címen van. Fontos, hogy ügyeljen a megadott adatok pontosságára, hiszen ezen adatok alapján kerülnek számlázásra a megrendelt termékek. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

 1. Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés az üzemeltető részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb.

 1. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

 1. Termékek vételára

A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az üzemeltető késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, felhasznált kuponkódot és a kedvezény mértékét és a fizetendő végösszeget. Ha Ön rendelését már elküldte a Webshop részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell az üzemeltető felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén, az átutalt összeg (részben vagy egészben) 10 munkanapon belül visszautalásra kerül az Ön részére.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződésre Magyarország joga irányadó.

 1. Fizetési módok

Ön a következő fizetési módok közül választhat:

– ONLINE Bankkártyás fizetés (Interneten keresztül, Barion fizetési rendszer)
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

– Fizetés banki előre utalással,

 1. Panaszkezelés

A vásárló a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével:

E-mail: info@vezesscamarot.hu

Telefon: + 36 (70) 204-7113

Levelezés: 8200 Veszprém, Csermák Antal utca 6/A 2/2

hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az üzemeltető azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,
 2. b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

Az üzemeltető a hozzá érkezett írásbeli panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 1. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetősal egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni

 1. Felelősség

1.  A jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) üzemeltető határozta meg a mai napon a tulajdonában lévő Chevrolet Camaro 5 gen. típusú személygépjárművének (továbbiakban: CAMARO) élményvezetésre történő átadásához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának (továbbiakban: Élményvezetés) szabályainak részletes meghatározása céljából. Az ÁSZF valamennyi rendelkezését a jelen pontban meghatározott szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Vezető) a külön iratba foglalt „Nyilatkozat” megnevezésű okirat aláírásával fogadja el.

2.  Vezető kifogástalan műszaki állapotban veszi át a CAMARO-t, és azt az átvételkorival megegyező állapotban köteles visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, felszereléssel és tartozékkal együtt, amellyel a CAMARO átadáskor rendelkezett. Üzemeltető a CAMARO-t oly módon adja át Vezető részére, hogy a CAMARO-hoz az üzemeltető képviseletében eljáró instruktort (továbbiakban: Instruktor) biztosít, aki az Élményvezetése során, mint az üzemeltető képviselője a CAMARO-ban folyamatosan jelen van és akinek utasításait a Vezetőnek kötelessége betartani. Amennyiben a Vezető nem tartja be az Instruktor utasításait, akkor az Instruktor jogosult az Élményvezetés megszakítására. Az Élményvezetés Instruktor általi megszakítása esetén sem a szolgáltatási díj, sem annak része nem jár vissza Vezető, vagy amennyiben a szolgáltatás megrendelője más személy, akkor ezen személy részére.

3. Az Élményvezetés feltételeit, tehát annak idejét, a megtehető kilométer számát, a részvevő vezetők számát, a videó és fotókészítés lehetőségét a szolgáltatás megrendelésével annak megrendelője választja meg, amelynek az üzemeltető által Vezető felé történő teljesítését az Instruktor felügyeli.

4. Az Élményvezetés megkezdése előtt az Instruktor a Vezető részére részletes oktatást tart a CAMARO tulajdonságairól, amelyet Vezető részletesen megismer. A CAMARO érvényes magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkezik, annak vezetéséhez B kategóriás gépjárművezetői tapasztalat és engedély szükséges. Vezető a gépjármű részletes műszaki tulajdonságainak az Instruktor általi ismerését követően nyilatkozik, hogy rendelkezik mindazon gépjárművezetői tapasztalattal és B kategóriás gépjárműre vonatkozó érvényes gépjárművezetői engedéllyel, amely a CAMARO jogszabályoknak megfelelő közúti forgalomban történő vezetésére feljogosítja.

5. Vezető az érvényes gépjárművezetői engedélyét az Instruktornak bemutatja. Az Instruktor jogosult a Vezető gépjárművezetői engedélyéről másolatot készíteni és az abban lévő személyi adatokat kezelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. Az Élményvezetés során Üzemeltető jogosult arról audiovizuális felvételt (kép és/vagy hang) készíteni, amit Üzemeltető minden korlátozás nélkül használhat fel reklám- és marketing tevékenységéhez, valamint bizonyítékként káresemények tényállásának tisztázása során.

6. Vezető köteles a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban KRESZ) valamennyi szabályát betartani a Gépjármű vezetése során. A CAMARO vezetése során a KRESZ szabályok megszegésének Instruktor által történ felismerése esetén, az Instruktor jogosult és egyben köteles az élményvezetést megszakítani. Vezető vállalja, hogy a Vezető általi KRESZ szabályok megszegésének jogkövetkezményeit Vezető az üzemeltetőnak az ÁSZF-ben foglaltak szerint megtéríti.

7. Vezető köteles a CAMARO-t a kellő gondossággal vezetni, használni, kezelni és megóvni. Vezető köteles a birtokában és használatában álló CAMARO-t a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a sérüléssel, megrongálódással, lopással szemben, valamint azt az Élményvezetés befejezését követően szabályos leparkolást követően az Instruktor részére átadni. A jelen pontban meghatározottak be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Vezető a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.

8. Vezető a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával igazolja, hogy a CAMARO a 2. pontban meghatározott állapotban került a részére átadásra. A gépjármű állapotáért Vezető mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt az Instruktor vagy az üzemeltető képviseletében eljárni jogosult más személy át nem vette.

9. A gépjárműnek a Vezetőnek az Élményvezetés alatti felróható magatartása miatt bekövetkező meghibásodásáért a Vezető minden esetben felel.

10. A CAMARO-t tilos használni:

• az Instruktornak a használat abbahagyására szóló utasítását követően, vagy előzetes engedélye nélkül,

• műszaki hiba esetén,

• tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatt, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,

• nem szabályozott autósport rendezvényeken való versenyzésre.

 

11. Vezető köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. A CAMARO által a közúti forgalomban vagy azon kívül az Élményvezetés alatt okozott valamennyi kárér a Vezető a felelős. Az Instruktor jelenléte nem jelenti az ÁSZF-ben a Vezető felelősségének akár részben, akár egészben történő Üzemeltetői átvállalását, a Vezető felelősségének áthárítását az üzemeltető és az Instruktor felé felek az ilyen esetre kizárják.

12. Vezető tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Üzemeltető jogosult Vezető esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási és szabálysértési bírságokat Vezetővel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is, Vezető ezen díjak és bírságok megfizetését vállalja, valamint vállalja azt, hogy az üzemeltetősal szemben indított az Élményvezetés időszakához kapcsolódó bármely perbe az üzemeltető pernyertességének előmozdítása céljából perbe lép.

13. Vezető tudomásul veszi, hogy adatait Üzemeltető a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére átadja.

14.  Vezető felróható magatartásának következményeként köteles megtéríteni Üzemeltetőnak a következő díjakat, felmerült kiadásokat és károkat:

– a CAMARO-ban az Élményvezetés során keletkezett valamennyi olyan kárt, amelynek megtérítéséért más személyt kötelezni nem lehet, vagy amely kárt biztosítási, vagy más szerződés alapján más megfizetni nem tartozik az üzemeltető részére,

– azt a kárt, amely azzal éri üzemeltetőt, hogy a CAMARO-t tartósan vagy átmenetileg nem hasznosíthatja (kieső napok ellenértéke).

15.  Az Élményvezetés útvonalát minden esetben az Instruktor határozza meg, arról még a közlekedési szabályok betartásával sem térhet el a Vezető. Az Instruktor folyamatos információkkal és utasításokkal látja el Vezetőt az élményvezetés alatt, azonban a CAMARO vezetéséért és valamennyi ezzel okozott kárért Vezető a felelős.

16. Vezető lemond arról, hogy az Élményvezetés lezárását követően a távollétében tartott állapotfelmérést és annak megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, az élményvezetés alatt keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége a jelen ÁSZF szerint fennáll, melyet Üzemeltető jogosult Vezetővel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is.

17.  Az Élményvezetést követően, ha a Vezető a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Üzemeltető vagy a képviseletében eljáró személy jogosult a CAMARO-t Vezetőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve.

18.  Vezető az élményvezetés alatt történt személyi sérüléssel és anyagi kárral járó baleset alkalmával:

– köteles a rendőrség intézkedését kérni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) az Instruktor vagy az üzemeltető részére átadni,

– köteles 24 órán belül jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt az üzemeltető részére,

– köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, az üzemeltető/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép),

– Vezetőnek nincs megegyezési joga, Üzemeltető sérelmére vagy képviseletében semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet,

– köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és azt az Instruktornak átadni.

19.  Műszaki meghibásodás vagy baleset esetén Vezető köteles a CAMARO-t az Instruktor részére átadni. Műszaki meghibásodás esetén a CAMARO-nak az Instruktor részére történő átadásának elmulasztása esetén a teljes javítás költsége Vezetőt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Vezetőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Üzemeltető és a képviseletében eljáró személyek semmilyen módon nem felelősek Vezető által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, és azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

20.  A CAMARO-raz üzemeltető a magyar jogszabályoknak megfelelő kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Vezető kártérítés címén köteles megfizetni a CAMARO Élményvezetés ideje alatti Vezetőnek felróható sérülésének és a kijavítás miatti értékcsökkenésének ellenértékét.

21. Vezető felróhatósága esetén a teljes, akár a CAMARO értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

– a gépjármű mindazon károsodásáért, mely az Élményvezetés időtartalma alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény,

– Vezető minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

22.  A szolgáltatás teljesítése a CAMARO-nak a Vezető részére történő átadásával kezdődik és akkor minősül teljesítettnek, amikor Vezető a CAMARO-t az Instruktornak visszaadta. A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti határidőn belül történik.

 1. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.  Az üzemeltető a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

Adatkezelés:

 1. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

 1. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Hatályos: 2019.06.01-től

23.  A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával fogadják el. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak, így különösen a Ptk. rendelkezései.

Veszprém, 2019. május 20.